Salon Moottorikerhon säännöt

1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus:

Yhdistyksen nimi on Salon Moottorikerho ry. ja sen kotipaikka on Salon kaupunki.
Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi ja Suomen Moottoriliitto ry:tä – (Finlands Motorförbund rf) liitoksi.

Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun yleensä ja
moottoripyöräilyyn erityisesti lakien, asetusten, liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä.
Kasvattaa jäsenistään ajokulttuurin vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia ajajia.
Tarkoitus toteutetaan:
1. Järjestämällä moottoriurheilu- ja liikennekilpailuja sekä näytöksiä.
2. Järjestämällä kokouksia, luentoja ja koulutustilaisuuksia.
3. Harjoittamalla valistustoimintaa ja järjestämällä kerhoiltoja, juhlia ja muita samansuuntaisia
tapahtumia.
4. Harjoittamalla tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa.
Kerho voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa. Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

Kerhon kieli on suomi

Suomen Moottoriliitto ry:n – (Finlands Motorförbund rf) jäsenenä kerho noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

II Kerhoon liittyminen, siitä eroaminen ja erottaminen:

Kerhon jäsenet ovat ainaisjäseniä, vuosijäseniä sekä äänioikeudettomia kunnia- ja kannattavia jäseniä.
Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka ei toimi moottoriurheilun alalla, mutta
joka kuitenkin haluaa tukea kerhon toimintaa ja joka maksaa kannatusjäsenmaksun.

Kerhon vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan kerhon ja liiton
sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kerhoon kuuluvia ja ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon tarkoituksen toteuttamiseksi. Perusteltu esitys on jätettävä vuosikokouksen ratkaistavaksi. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksessa valita hallituksen puheenjohtajana ansiokkaasti
toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen on ilmoitettava erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Hän on vapaa jäsenyydestään seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Hallitus voi erottaa kerhosta jäsenen, joka

  • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
  • toimii kerhon sääntöjen vastaisesti
  • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
  • toimii kerhon tai liiton tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kerhon kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi
kirjallisesti kerhon hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisesta erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle kerhon kokous vähintään 30 päivän
kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen kerhosta erotetuksi vasta sitten, kun kerhon kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin kerholle suorittamiaan maksuja.

III Liittymis- ja jäsenmaksut:
10§
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää kerhon vuosikokous.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
ainaisjäseneksi, jos

  • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut kerhon jäsenenä vähintään 20 vuotta tai
  • hän on tehnyt kerholle huomattavia urheilullisia. taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

IV Kerhon hallinto:
11§
Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, joka myös on kerhon laillinen edustaja. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan
vuosittain sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on
päätösvaltainen vähintään viiden (5) jäsenen ollessa saapuvilla. Hallituksen kokouksissa päätetään
kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos yksikin sitä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Jos äänet tällöin menevät tasan, ratkaisee arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa kerhon toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
2. hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen 9. pykälän
määräykset sekä pitää jäsenluetteloa
3. vahvistaa jaostojen, rahastonhoitajan sekä sihteerin työjärjestys
4. hoitaa kerhon asioita jaostojen, palkatun asiamiehen ja palkattujen kanslistien avulla,
jotka viimeksi mainitut hallitus ottaa ja erottaa ja joiden palkkauksesta se tekee sopimukset
5. vastata kerhon omaisuuden- ja taloudenhoidosta
6. valvoa ja tarkastaa kerhon kirjanpitoa
7. vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat
8. laatia vuosikokoukselle kerhon vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta
9. toimeenpanna kerhon vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset
10. määrätä ja kuuluttaa kerhon kokousten paikka ja aika .
11. järjestää kilpailuja ja vahvistaa kilpailusäännöt
12. ehdottaa liitolle ansiomerkkien saajat ja jakaa kerhon ansiolevykkeet ym. merkit
13. laatia menoarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten ja esittää ne
vuosikokoukselle hyväksyttäväksi.
12§
Kerhon toiminnalle tarpeelliset hallituksen apuna toimivat jaostot ja toimikunnat valitaan kerhon
vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosikokouksen valitsemat jaostot kokoontuvat
puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään hallituksen niille valmisteltavaksi tai suoritettavaksi antamia asioita tai omasta aloitteestaan tekemään hallitukselle esityksiä niille kuuluvilla kerhon toiminta-aloilla.
Jos jossakin jaostossa hallitus ei ole edustettuna, on hallituksella oikeus valita jaostoon yksi jäsenistään.
13§
Kerhon nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun
hallituksen keskuudestaan valitseman jäsenen kanssa.

V Vuosikokoukset ja ylimääräiset kokoukset:
14§
Kerho pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kerhon kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella kerhon varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä.
Vuosikokous valitsee yksinkertaisella äänten enemmistöllä vuosikokouksen puheenjohtajan ja
sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.
15§
Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• äänten laskijat
3. Todetaan
• läsnäolijat
• äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien
antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7. Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• kaksi pöytäkirjan tarkasta jaa
• äänten laskijat
3. Todetaan
• läsnäolijat
• äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat kerhon ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
• toimintasuunnitelma
• talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen
puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi
8. Valitaan erovuorossa olevien tai eronneiden hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet, jolloin
eronneiden tilalle valitaan ainoastaan eronneiden jäljellä olevaksi toimintakaudeksi
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Valitaan puheenjohtaja kutakin kerhon ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon
sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
12. Valitaan edustajat Suomen Urheilu ja Liikunta ry:n piirin ja Suomen Moottoriliiton vuosi- ym.
kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin
kokouksiin
13. Käsitellään hallituksen esittämät muut asiat
14. Kokouksen päättäminen
16§
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) kerhon jäsenistä on siitä tehnyt kirjallisen perustellun esityksen hallitukselle.
Ylimääräisen kokouksen kutsussa tulee mainita ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi.
Kutsu tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokoukseen. Puhetta ylimääräisissä kokouksissa johtaa
hallituksen puheenjohtaja.
17§
Kerhon hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava
mahdollisimman pian. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti tai seuraavassa
kokouksessa.
18§
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kerhon kaikissa
kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella ainaisella jäsenellä sekä
erääntyneen vuosimaksunsa maksaneella vuosijäsenellä on yksi ääni. Kunnia- ja kannattavilla jäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on kerhon kokouksissa puheoikeus.
19§
Hallituksen ja jaostojen vaaleissa ovat entisten jäsenten ohella vaalikelpoisia ainoastaan ne ehdokkaat, jotka näiden sääntöjen mukaan ovat äänioikeutettuja.
VI Kerhon talous:
20§
Kerhon tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on hallituksen toimesta
päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään 20. päivänä tammikuuta ja tulee tilintarkastajien palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seuraavan helmikuun
1. päivänä.
VII Muita määräyksiä:
21§
Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vaaditaan tällöin, että
vähintään kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä. Jos kerho purkautuu tai
lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat liitolle tai jos liittoa ei ole, jollekin moottoriurheilua edistävälle rekisteröidylle järjestölle. Kokouskutsussa on mainittava kerhon purkamisesta. Kerhon
purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
22§
Kerhon sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus.
23§
Muissa kohdin menetellään kuten yhdistyslaki määrää.